Mathis Piotrowski: Akrobaten, 1962 © Maria Luisa D‘Agostini Vogt